Statut

STATUT
TOWARZYSTWA KULTURY NARODOWO – RELIGIJNEJ
POLSKA BOGIEM SILNA im. JANA PAWŁA II

Statut towarzystwa został wpisany do rejestru stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze w dziale A, w dniu 5 listopada 1990 roku, Nr rejestru Rej. St. 72.
Towarzystwo posiada swoje cele ujęte w paragrafie 7 statutu i je realizuje w myśl paragrafu 8 statutu.
Rozdział II
Cele i środki działania
&7
Celem Towarzystwa jest:
a/ działalność kulturalna i naukowa,
b/ budzenie postaw patriotycznych w duchu miłości bliźniego,
c/ integracja różnorodnych ugrupowań środowiskowych na kanwie głoszenia Nauki Społecznej Kościoła i chrześcijańskiej teorii narodu,
d/ wspieranie wszelkich poczynań w zakresie ochrony zabytków kultury,
e/ stymulacja badań historycznych,
f/ uczestniczenie w nurtach ochrony środowiska naturalnego,
g/ zapobieganie patologii społecznej,
h/ rozwijanie kultury ludowej i pielęgnowanie wiejskiej tradycji kościelnej,
i/ stwarzanie możliwości do wymiany poglądów, idei i programów narodowo – religijnych ze wszystkimi środowiskami kulturalnymi, naukowymi i politycznymi w Regionie, w Kraju i za granicą.
&8
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
a/ organizowanie okolicznościowych spotkań, seminariów, konferencji tematycznych, sympozjów, wystaw i galerii,
b/ organizowanie imprez: kulturalno – artystycznych, rozrywkowych, społeczno – charytatywnych, sportowo – turystycznych, plenerowych i rekreacyjnych, rekreacyjnych,
c/ prowadzenie działalności wydawniczej,
d/ organizowanie konkursów na dzieła narodowo – religijne,
e/ gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń ludności, ze składek i zbiórek publicznych oraz świadczeń zakładów pracy i instytucji,
f/ prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów prawa.